BOS

© Copyright DVA d.o.o 2022

Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa.

Lokacija stambeno-poslovnog kompleksa “Travnik Urban Oasis” predstavlja idealnu lokaciju
za projektiranje savremenog kompleksa, cija lokacija nije opterecena historijskim
i kulturnim naslijedjem, niti specifi cnim identitetom grada Travnika.
Pozicija je od izuzetne urbane vrijednosti, obzirom na objekte koji se nalaze u blizini, te
se na taj nacin pristupilo izradi koncepta.
Posebnu atraktivnost lokaciji daje i blizina rijeke Lasve.
Uredjenju korita i regulaciji rijeke se treba pristupiti na pazljiv nacin, formirajuci
setnicu sa drvoredom koja povezuje obalu sa setnicom prema vidikovcu.
Posebno se vodilo racuna da objekat ne izgleda dominantno, te da u svim svojim
oblikovnim parametrima prati padinu, kako vertikalnim, tako i horizontalnim
gabaritom.
Kompleks je dodatno obogacen zelenim povrsinama, te dodatnim sadrzajima za njegovo
optimalno funkcionisanje te bolji kvalitet zivota i rada

Objektom dominira savremena oblikovna forma terasa koja prati horizontalne
izohipse terena, te tako objekat cini jedinstvenu cjelinu sa terenom.
Svi krovovi objekata su ozelenjeni, sto ukupni procenat zelenila na lokaciji dovodi skoro
do maksimuma, te u velikoj mjeri podize standard stanovanja.